0 2862 1188
   
  PRODUCTS
 
MSC Nastran
Integrated, Multidiscipline CAE Solution
 
DOWNLOAD
MSC Nastran Brochure
MSC Nastran Datasheet
MSC Nastran 2018 Product Overview
MSC Nastran Advanced Nonlinear
MSC Nastran Composites
MSC Nastran Dynamics
MSC Nastran Explicit Nonlinear
MSC Nastran Optimization
MSC Nastran Rotordynamics
MSC Nastran Embedded Fatigue
MSC Nastran Embedded Vibration Fatigue
VDO LINK
 

MSC Nastran

ซอฟต์แวร์ไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับวิเคราะห์โครงสร้างโดยทั่วไป สำหรับคำนวณปัญหาทางวิศวกรรมเพื่อหาความเค้น ความเครียด การถ่ายเทความร้อน การสั่นสะเทือนทางกล การเสียรูปในแบบอีลาสติกและพลาสติก ปัญหา Contact การล้า เป็นต้น MSC Nastran เป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนามากว่า 50 ปี และใช้งานกันอย่างแพร่หลายในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ อากาศยาน ยานยนต์ เรือ ฯลฯ โดยได้รับการยอมรับในเรื่องของความถูกต้อง แม่นยำ หลากหลาย และรวดเร็วในการคำนวณ


Highlights

 • การวิเคราะห์ด้านความแข็งแรงของโครงสร้างแบบเชิงเส้นทั่วไป (Linear Static Analysis)
 • การวิเคราะห์โครงสร้างประกอบ (Assembly Analysis)
 • การวิเคราะห์ปัญหาด้าน Contact ทั้งแบบ Linear และ Nonlinear
 • การวิเคราะห์หาภาระวิกฤติที่ทำให้เกิดความไม่สมดุลทางโครงสร้างแบบเชิงเส้น (Buckling Analysis)
 • การวิเคราะห์ปัญหาด้านการสั่นสะเทือนทางกล (Vibration)
 • การวิเคราะห์ปัญหาด้านการถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer Analysis)
 • การวิเคราะห์ปัญหาการเสียรูปของโลหะและของวัสดุที่ทำจากยาง
 • การวิเคราะห์การชน การกระแทก การตกของวัตถุ 
 • การวิเคราะห์ปัญหา FSI (Fluid-Structure Interaction)
 • การวิเคราะห์ด้านเสียงทั้งภายในและภายนอก
 • การวิเคราะห์การล้า (Nastran Embeded Fatigue)
 • การวิเคราห์ด้าน Multi-Physics
 • ฯลฯ

 

ท่านสามารถใช้งาน MSC Nastran ผ่านระบบ Token ด้วยซอฟต์แวร์


 
77/95 Sinn Sathorn Tower, 23rd Floor, Krungthonburi Rd., Klongsan, Bangkok 10600, Thailand (BTS Krung Thonburi)
0 2862 1188 0 2862 2405 info@sigmasolutions.co.th SigmaThailand @sigmasolutions
ขอรับข่าวสารผ่านทางอีเมล์ Sitemap