0 2862 1188
   
  PRODUCTS
 
Simufact welding
Professional Welding Simulation
 
DOWNLOAD
Simufact.welding Brochure
VDO LINK
 

Simufact welding 

ซอฟต์แวร์ด้าน FEA ที่ใช้จำลองปัญหาวิศวกรรมด้านงานเชื่อมโลหะเพื่อศึกษาถึงปัจจัยของพลังงาน รวมถึงตัวแปรอื่นๆของการเชื่อมที่มีผลต่อการบิดตัวของโครงสร้างและการเกิดความเค้นตกค้างหลังการเชื่อม โดยสามารถวิเคราะห์กระบวนการเชื่อมต่างๆ คือ Arc, Resistance Spot, Laser Beam, Electron Beam, Brazing ถูกพัฒนามาเฉพาะเพื่อกระบวนการเชื่อม ใช้งานง่าย ครอบคลุมพฤติกรรมของวัสดุทั้งแบบ elastic และ plastic ทำให้สามารถทำนายการเสียรูปเนื่องจากการเชื่อม ความเค้นตกค้าง ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสถานะของวัสดุ โดยวิเคราะห์คุณสมบัติของวัสดุในส่วนที่ได้รับความร้อนในระดับจุลภาค ซึ่งจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์ความแข็งแรงที่เกิดบริเวณรอยเชื่อมและทำนายความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากการเชื่อมได้อย่างแม่นยำ ทั้งยังสามารถใช้งานควบคู่ไปกับซอฟต์แวร์ Simufact.forming เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบชิ้นงานโลหะแผ่นที่ต้องผ่านกระบวนการขึ้นรูปและการเชื่อมได้เป็นอย่างดี

 

Highlights

  • ใช้ Marc ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ FEA ที่มีชื่อเสียง ในภาคส่วนการคำนวณ
  • สร้าง mesh รอยเชื่อมตามทิศทางการเชื่อมแบบอัตโนมัติ
  • คำนวณได้ทั้งแบบเฉพาะความร้อน และแบบควบรวมความร้อนร่วมกับการเสียรูป
  • คำนึงถึงการสัมผัส (contact) ระหว่างชิ้นงานประกอบหลายชิ้น
  • มีรูปแบบของ clamp แบบต่าง ๆ เสมือนจริง และสามารถถ่ายเทความร้อนผ่าน clamp ได้
  • คำนวณหาการเสียรูป ความเค้นตกค้าง อุณหภูมิ พฤติกรรมจุลภาค แรงที่ต้องใช้ในการออกแบบอุปกรณ์จับยึด ฯลฯ
  • ศึกษาคุณภาพรอยเชื่อมจากการคำนวณขนาด Nugget ความแข็ง สถานะของเฟส ฯลฯ
  • ส่งผ่านข้อมูลไปยัง Simufact.forming สำหรับ Process Chain รวมกับงานขึ้นรูปโลหะ


 
77/95 Sinn Sathorn Tower, 23rd Floor, Krungthonburi Rd., Klongsan, Bangkok 10600, Thailand (BTS Krung Thonburi)
0 2862 1188 0 2862 2405 info@sigmasolutions.co.th SigmaThailand @sigmasolutions
ขอรับข่าวสารผ่านทางอีเมล์ Sitemap