0 2862 1188
   
  PRODUCTS
 
scFLOW
The ever-evolving latest CFD solution
 
DOWNLOAD
scFLOW Brochure
VDO LINK
 

scFLOW

ซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์พลศาสตร์การไหลขั้นสูง โดยมีจุดเด่นความสามารถด้านการวิเคราะห์ โดยเฉพาะพฤติกรรมที่มีความซับซ้อน มีความรวดเร็วในการคำนวณ และให้ผลการวิเคราะห์ที่แม่นยำ ตัวซอฟต์แวร์มีฟังก์ชั่นที่ช่วยสนับสนุกการออกแบบระบบและชิ้นงานสำหรับทำการวิเคราะห์ นอกจากนี้ยังมีฟังก์รองรับการสร้างเมชที่มีความซับซ้อนสูง เพื่อให้การจำลองเงื่อนไขในการวิเคราะห์ระบบมีพฤติกรรมที่ใกล้เคียงกับพฤติกรรมจริง ซอฟต์แวร์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับงานหลากหลายด้าน เช่นงานศึกษาวิเคราะห์ที่มีความซับซ้อนสูง งานตรวจสอบ หรืองานเฉพาะทางที่ต้องการผลวิเคราะห์ที่แม่นยำ เป็นต้น

 

Highlights

  • มีระบบปรับความเหมาะสมของเมชที่ช่วยให้การวิเคราะห์มีเสถียรภาพและมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น 
  • ช่วยปรับเน้นความละเอียดของเมชอัตโนมัติในบริเวณที่เกิดพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงสูง
  • วิเคราะห์ระบบการไหลไปพร้อมกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ
  • จำลองพฤติกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างพื้นผิวของน้ำและอากาศ และแสดงผลได้ตามองศาอิสระทั้ง 6 (6 DOF Motion)
  • วิเคราะห์พฤติกรรมการไหลปั่นป่วน หรือการไหลที่มีความเร็วสูง เช่น ความเร็วเหนือเสียงที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและคุณสมบัติของไหลที่เปลี่ยนไป
  • จำลองพฤติกรรมการกลายสภาพเป็นไอในของเหลวและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากตัวชิ้นงานที่กระทำต่อของไหล รวมไปถึงของไหลกระทำต่อตัวชิ้นงาน
  • จำลองการเปลี่ยนสถานะระหว่างของเหลวและแก๊ส วิเคราะห์การเกิดหยดน้ำบริเวณพื้นผิววัสดุที่สนใจด้วยการวิเคราะอุณภูมิของพื้นผิวและปริมาณไอน้ำในอากาศ
  • วิเคราะห์พฤติกรรมของการไหลของอนุภาค หรือการจับตัวกันของอนุภาคจนเกิดเป็นพื้นผิว
  • วิเคราะห์ระบบโมเดลแหล่งกำเนิดความร้อนและการไหลของอุณหภูมิห้องเข้าด้วยกัน รวมถึงวิเคราะห์การส่งผ่านอุณหภูมิของการแผ่รังสีของความสว่างหลอดไฟด้วยการตั้งค่าการแผ่รังสีและอุณหภูมิที่วัตถุ
  • ออกแบบสร้างและวิเคราะห์ใบพัดได้สะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยฟังก์ชั่นเฉพาะทางสำหรับการสร้างใบพัด ซึ่งช่วยวิเคราะห์ใบพัดด้วยโมเดลอย่างง่ายเพื่อลดภาระในการคำนวณของคอมพิวเตอร์

 
77/95 Sinn Sathorn Tower, 23rd Floor, Krungthonburi Rd., Klongsan, Bangkok 10600, Thailand (BTS Krung Thonburi)
0 2862 1188 0 2862 2405 info@sigmasolutions.co.th SigmaThailand @sigmasolutions
ขอรับข่าวสารผ่านทางอีเมล์ Sitemap