0 2862 1188
   
  PRODUCTS
 
EDEM
An advanced DEM (Discrete Element Method) software for simulation and analysis of particulate solids handling and processing operations
 
DOWNLOAD
EDEM Brochure
EDEM Product Overview
VDO LINK
 

EDEM

ซอฟต์แวร์ทาง CAE ที่มีศักยภาพในการคำนวณปัญหาของวัสดุปริมาณมวล (Bulk Materials) และวัสดุที่เป็นเม็ดเล็ก (Granular Solids) โดยอาศัยหลักการของ Discrete Element Method ในการคำนวณการสัมผัสเชิงกลระหว่างอนุภาคของวัสดุที่เป็นเม็ด ซึ่งมีโมเดลของการสัมผัสหลายแบบ อาทิเช่น Hertz-Mindlin, Linear Spring, Cohesion, Bonded Particle, Moving Surface ทั้งยังสามารถสร้างโมเดลของการสัมผัสได้เองด้วยภาษา C หรือ C++

EDEM ช่วยในการจำลองสภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อนในกระบวนการอุตสาหกรรม สามารถกำหนดค่าตัวแปรของระบบที่วัตถุมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆ ได้ง่ายและรวดเร็ว ใช้ร่วมกับไฟล์ CAD ของอนุภาคเพื่อเพิ่มความสมจริงและแม่นยำ ทั้งยังสามารถเก็บข้อมูลทางกายภาพของอนุภาคที่สร้างขึ้นไว้ในฐานข้อมูล โดย EDEM สามารถประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมได้หลายประเภท อาทิเช่น เคมี ยา การเกษตร เหมืองแร่ เป็นต้น

EDEM สามารถคำนวณปัญหาแบบ Multi Physics ซึ่งใช้ควบคู่กับซอฟต์แวร์ Multibody Dynamics เพื่อสร้างการเคลื่อนที่เสมือนจริงของวัตถุ และ Computational Fluid Dynamics เพื่อคำนวณปัญหาที่มีอนุภาคของวัสดุเคลื่อนที่ภายในของไหล


 
77/95 Sinn Sathorn Tower, 23rd Floor, Krungthonburi Rd., Klongsan, Bangkok 10600, Thailand (BTS Krung Thonburi)
0 2862 1188 0 2862 2405 info@sigmasolutions.co.th SigmaThailand @sigmasolutions
ขอรับข่าวสารผ่านทางอีเมล์ Sitemap