0 2862 1188
   
  PRODUCTS
 
Digimat
The Composite Materials Modeling Platform
 
DOWNLOAD
Digimat Brochure
Digimat Datasheet
VDO LINK
 

Digimat

ซอฟต์แวร์ด้าน CAE ที่ใช้คำนวณคุณสมบัติทางกล ทางความร้อน และทางไฟฟ้าของวัสดุผสม (Composite materials) สำหรับออกแบบวัสดุผสมให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ โดยใช้ทฤษฎีการคำนวณหาคุณสมบัติวัสดุแบบเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น ทำให้สามารถประยุกต์ใช้ได้กับวัสดุหลากหลายประเภท อาทิเช่น Elastic, Elastoplastic, Hyperelastic, Viscoelastic ฯลฯ ทั้งยังสร้างโมเดลของวัสดุผสมในรูปแบบ Representative Volume Element (RVE) ทำให้ผู้ใช้ได้เห็นภาพเสมือนของวัสดุผสมที่ได้ทำการสร้างขึ้นเอง และใช้เป็นฐานข้อมูลวัสดุวิศวกรรมภายในองค์กร แล้วนำข้อมูลวัสดุเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์ความแข็งแรงโครงสร้างที่เป็นวัสดุผสมต่อไป

Digimat ประกอบไปด้วยหน้าต่างการทำงาน 6 หน้าต่างด้วยกัน ซึ่งทำหน้าที่แตกต่างกันดังนี้

  • Digimat-MF เป็นซอฟต์แวร์สำหรับทำนายพฤติกรรมไม่เป็นเชิงเส้นของวัสดุผสมที่มีเนื้อวัสดุหลายเฟส หรือวัสดุที่เป็นองค์ประกอบของวัสดุผสม
  • Digimat-FE เป็นซอฟต์แวร์สำหรับสร้าง Finite Element Model ของวัสดุผสมในรูปแบบของ Representative Volume Element (RVE) เพื่อแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างและองค์ประกอบของวัสดุผสม
  • Digimat-MX เป็นคลังข้อมูลของวัสดุผสม ใช้สำหรับการแลกเปลี่ยนและจัดเก็บข้อมูลของวัสดุผสมภายในหรือระหว่างองค์กร ทั้งยังเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ทำ Reverse engineering ของข้อมูลวัสดุผสมที่มีอยู่ในฐานข้อมูล เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาวัสดุผสมชนิดใหม่
  • Digimat-CAE ซอฟต์แวร์ตัวกลางสำหรับเชื่อมโยงโค้ดระหว่างซอฟต์แวร์ด้านการขึ้นรูปวัสดุผสมทั้งแบบฉีดและวางที่มีชื่อเสียง กับโค้ดของซอฟต์แวร์ด้านการวิเคราะห์ความแข็งแรงระดับแนวหน้ามากมาย ซึ่งสามารถดึงคุณสมบัติของวัสดุผสมที่มีอยู่ในฐานข้อมูลมาใช้ และส่งต่อไปเพื่อวิเคราะห์ความแข็งแรงได้
  • Digimat-MAP ซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับถ่ายโอนข้อมูลจากเอลิเมนต์ของซอฟต์แวร์การขึ้นรูปวัสดุผสม อาทิเช่น การเรียงตัวของวัสดุ อุณหภูมิ ความเค้นตกค้าง และรอยต่อของวัสดุไปยังเอลิเมนต์ของซอฟต์แวร์ด้านการวิเคราะห์ความแข็งแรง
  • Digimat-HC ซอฟต์แวร์สำหรับออกแบบและวิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงสร้างวัสดุผสมแบบ Honeycomb หรือ Sandwich

 

ท่านสามารถใช้งาน Digimat ผ่านระบบ Token ด้วยซอฟต์แวร์


 
77/95 Sinn Sathorn Tower, 23rd Floor, Krungthonburi Rd., Klongsan, Bangkok 10600, Thailand (BTS Krung Thonburi)
0 2862 1188 0 2862 2405 info@sigmasolutions.co.th SigmaThailand @sigmasolutions
ขอรับข่าวสารผ่านทางอีเมล์ Sitemap