0 2862 1188
   
  PRODUCTS
 
CST
Efficient computational solutions for electromagnetic designs
 
DOWNLOAD
CST Studio Suite Brochure
VDO LINK
 

Simulia CST STUDIO SUITE 

CST Studio Suite® เป็นชุดซอฟต์แวร์ด้านการวิเคราะห์คลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Field) ยอดนิยมที่มีผู้ใช้มากมายทั่วโลก เป็นทั้ง Pre, Solver  และ Post-processor ช่วยแก้ปัญหาครอบคลุมทั้งในคลื่นความถี่สูงและความถี่ต่ำ ชุดซอฟต์แวร์ประกอบด้วย CST Microwave Studio, CST EM Studio, CST Particle Studio, CST Multi Physics Studio, CST Cable Studio, CST PCB Studio, CST Board check และ CST Design Studio สามารถใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์เสริม เช่น Antenna Magus เพื่อใช้ออกแบบเสาอากาศ, FEST 3D สำหรับการวิเคราะห์ตัวกรอง, Spark 3D สำหรับการวิเคราะห์แยกย่อยการปล่อยก๊าซของเสีย และ Opera สำหรับการจำลองด้านความถี่ต่ำ ช่วยให้วิศวกรนำไปใช้การสร้างต้นแบบเสมือนจริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการออกแบบ สามารถนำปรับแก้ให้เหมาะสมกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ช่วยลดกระบวนการออกแบบจำลองทางกายภาพ ลดความเสี่ยงจากการลองผิดลองถูกและการเรียกคืนสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน

CST Studio Suite® เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยตอบโจทย์ความต้องการในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งยานยนต์ อากาศยาน การป้องกันทางทะเล วิทยาศาสตร์ชีวภาพ พลังงานและวัสดุ ทางการแพทย์ ไปจนถึงอุปกรณ์ไฮเทคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมความสามารถในการวิเคราะห์อันหลากหลาย อาทิเช่น การออกแบบและจำลองในอุปกรณ์ความถี่สูงอย่างเสาอากาศ, GPS, GSM, เรดาร์, เซ็นเซอร์, ระบบชาร์จไร้สาย, ชุดสายไฟสายเคเบิล, ระบบสื่อสาร วิเคราะห์ผลกระทบเชิงกลในมอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า วิเคราะห์การไหลในสนามแม่เหล็ก บนแผงวงจรบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในมือถือ, อุปกรณ์ 4G, 5G, Wi-Fi, บูลทูธ เพื่อลดอันตรายจากการะจายรังสี รวมไปถึงการออกแบบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่อง MRI, เครื่องเอกซเรย์, เครื่องกระตุ้นหัวใจ, เครื่องช่วยฟัง ไปจนถึงเครื่องมือพิเศษต่าง ๆ พร้อมคลังข้อมูลวัสดุชีวภาพเพื่อสร้างแบบจำลองร่างกายมนุษย์ เป็นต้น

 

 


 
77/95 Sinn Sathorn Tower, 23rd Floor, Krungthonburi Rd., Klongsan, Bangkok 10600, Thailand (BTS Krung Thonburi)
0 2862 1188 0 2862 2405 info@sigmasolutions.co.th SigmaThailand @sigmasolutions
ขอรับข่าวสารผ่านทางอีเมล์ Sitemap