0 2862 1188
 
  SERVICES

บริการออกแบบและวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมโดยใช้ซอฟต์แวร์ CATIA, Finite Element Analysis, CFD, Motion, Metal Forming ฯลฯ โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยลูกค้าในการออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุนวัสดุ ลดการลองผิดลองถูก และสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รวมถึงการคำนวณเพื่อประเมินอายุและปรับปรุงซ่อมบำรุงโครงสร้างขนาดใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ ตามมาตรฐานที่กำหนด

 

 

บริการการคำนวณด้านต่าง ๆ มีดังนี้


Structural Analysis
- Finite Element Modeling การสร้างแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ ในรูปแบบ 1D 2D หรือ 3D
- Linear Static Analysis การวิเคราะห์หาความเค้นขั้นพื้นฐานในรูปแบบแรงภายนอกคงที่ และคุณสมบัติวัสดุเป็นแบบเชิงเส้นตรง เพื่อทำการปรับปรุงโครงสร้างและเลือกวัสดุที่เหมาะสม
- Buckling Analysis การวิเคราะห์หาแรงวิกฤตที่โหมดต่างๆ ที่ทำให้เกิดการโก่งตัวของโครงสร้างที่รับความเค้นแบบกด
- Normal Mode Analysis การวิเคราะห์หาความถี่ธรรมชาติและรูปร่างของโหมดของโครงสร้างเพื่อทำการปรับปรุงโครงสร้างเพื่อลดการสั่นสะเทือน
- Vibration or Dynamics Analysis วิเคราะห์การสั่นสะเทือนทางกล
- Elastomer Analysis วิเคราะห์หาพฤติกรรมของโครงสร้างที่วัสดุทำจากยาง
- Fatigue Analysis วิเคราะห์เพื่อประเมินหาอายุของโครงสร้าง
- Motion Analysis วิเคราะห์ด้านกลไกการเคลื่อนที่ของโครงสร้างที่เชื่อมโยงกัน เพื่อหารูปแบบการเคลื่อนที่ของกลไก ความเร็ว ความเร่ง และแรง

Thermal and CFD Analysis
- Heat Transfer Analysis การวิเคราะห์ด้านการถ่ายเทความร้อนของโครงสร้างภายใต้การนำ การพา และการแผ่รังสี เพื่อทำการวิเคราะห์หาอุณหภูมิที่เกิดขึ้นในโครงสร้าง
- Thermal Stress Analysis วิเคราะห์หาความเค้นที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโครงสร้างทำให้เกิดการยืด หรือหดตัว และเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเค้น
- Computation Fluid Dynamics วิเคราะห์ด้านการไหลเพื่อดูทิศทาง แรงดัน รวมถึงอุณหภูมิ

Manufacturing Process Analysis
- Metal Forming วิเคราะห์ด้านการขึ้นรูปโลหะ ไม่ว่าจะเป็น การขึ้นรูปโลหะแผ่นบาง แผ่นหนา การตีขึ้นรูป การรีดขึ้นรูป การอัดรีดขึ้นรูป การลากขึ้นรูป ฯลฯ เพื่อปรับปรุงแม่พิมพ์ และกระบวนการขึ้นรูปที่เหมาะสม

CAD Design
- CAD Drawing Services เขียนแบบ แก้แบบชิ้นงาน 2D, 3D ด้วยซอฟต์แวร์ CATIA V5 ครอบคลุมงานด้าน Solid, Surface, Assembly, Drafting, ชิ้นส่วน, เครื่องจักร, Jig fixture, Tooling และ งานอื่น ๆ
 
77/95 Sinn Sathorn Tower, 23rd Floor, Krungthonburi Rd., Klongsan, Bangkok 10600, Thailand (BTS Krung Thonburi)
0 2862 1188 0 2862 2405 info@sigmasolutions.co.th SigmaThailand @sigmasolutions
ขอรับข่าวสารผ่านทางอีเมล์ Sitemap