0 2862 1188
   
  TRAINING
 
CAE Training
Fatigue Life Analysis
การวิเคราะห์หาอายุของโครงสร้างที่เกิดความล้า


DOWNLOAD
รายละเอียดหลักสูตร (.pdf)
สมัครอบรม Fatigue Life Analysis
 

Fatigue Life Analysis

 เรียนรู้การวิเคราะห์ความเสียหายและการทำนายอายุโครงสร้างที่เกิดการล้าจากภาระที่กระทำซ้ำไปซ้ำมาด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ เนื้อหาครอบคลุมการทำนายอายุผลิตภัณฑ์แบบประเมินอายุรวม (Total Life) ด้วยทฤษฎี Stress Life (S-N) ประเมินอายุที่เริ่มเกิดรอยร้าว (Crack Initiation) ด้วยทฤษฎี Strain Life (E-N) และประเมินอายุจนการเติบโตของรอยร้าว (Crack Growth) รวมไปถึงวิธีการทดสอบวัสดุ การแสดงผลและการตีความหมายของผลที่ได้จากการวิเคราะห์ หลักสูตรนี้เป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับใช้ในการประเมินอายุโครงสร้างในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ยานยนต์ เครื่องจักรกล เป็นต้น

หัวข้อในการบรรยายและปฏิบัติ

 •  ลักษณะทั่วไปของความล้า
 •  ที่มาของ Cyclic stress
 •  ผลเสียหายที่เกิดจากความล้า
 •  สมบัติของวัสดุที่เกี่ยวข้องกับความล้า
 •  วิธีการประเมินอายุของชิ้นส่วนที่เกิดจากความล้า
 •  วิธีการทดสอบสมบัติความล้าของวัสดุ
 •  การวิเคราะห์ความล้าโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
 •  พื้นฐานการวิเคราะห์ตามทฤษฎี S-N
 •  การวิเคราะห์ Component S-N
 •  การวิเคราะห์แบบ Multiple Loads
 •  ระเบียบวิธีการนับแบบ Rainow Cycle
 •  พื้นฐานการวิเคราะห์ตามทฤษฎี E-N Analysis
 •  หลักการออกแบบโดยพิจารณาองค์รวมทั้ง S-N, E-N และ Crack Growth

จุดเด่นของหลักสูตร

 •  พัฒนาให้เหมาะกับคนไทยจากหลักสูตรมาตรฐานของต่างประเทศ 
 •  เน้นภาคปฏิบัติผ่านกรณีศึกษา (Case Study) ผนวกกับทฤษฏีพื้นฐานทางวิศวกรรมที่จำเป็น 
 •  สอนโดยทีมวิศวกรและนักวิชาการผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้าน Engineering Simulation 

ผู้ที่เหมาะเข้าร่วมอบรม

 •  วิศวกรผู้ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านต่าง ๆ
 •  วิศวกรผู้ออกแบบแม่พิมพ์ รวมถึงวิศวกรรมการผลิตที่เกี่ยวข้อง
 •  อาจารย์ นักวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการการสอน CAE
 •  นักศึกษาด้านวิศวกรรม

รูปแบบการสอน

 •  บรรยายประกอบการใช้ซอฟต์แวร์ CAE ชั้นนำ
 •  หนึ่งคนต่อหนึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวนไม่เกิน 9 ท่าน

ราคาค่าอบรม

9,000 บาท (ยังไม่รวม VAT)

ระยะเวลา

ระยะเวลา 3 วัน 
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. (เวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม) 

สถานที่อบรม

ห้องฝึกอบรม บริษัท ซิกมาโซลูชั่นส์ จำกัด
อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 23 ถ.กรุงธนบุรี เขตคลองสาน กรุงเทพฯ (ใกล้สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี)

 

CAE COURSE SCHEDULE

ท่านที่ประสงค์ต้องการฝึกอบรมในหัวข้อที่ไม่ปรากฏในตารางการอบรม กรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์การอบรม
โทร. 0 2862 1188 หรืออีเมล info@sigmasolutions.co.th เพื่อนัดหมายวัน/เวลาที่ท่านสะดวก

 

 

 
77/95 Sinn Sathorn Tower, 23rd Floor, Krungthonburi Rd., Klongsan, Bangkok 10600, Thailand (BTS Krung Thonburi)
0 2862 1188 0 2862 2405 info@sigmasolutions.co.th SigmaThailand @sigmasolutions
ขอรับข่าวสารผ่านทางอีเมล์ Sitemap