0 2862 1188
   
  TRAINING
 
CATIA Training
CATIA V5 Fundamentals
หลักสูตรพื้นฐานการใช้งาน CATIA V5


DOWNLOAD
รายละเอียดหลักสูตร (.pdf)
สมัครอบรม CATIA V5 Fundamentals
 

CATIA V5 Fundamentals

เป็นหลักสูตรสอนใช้โปรแกรม CATIA V5 ขั้นพื้นฐาน สำหรับการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบทางวิศวกรรม CAD (Computer-Aided Design) ซึ่งซอฟต์แวร์นี้เป็นที่ยอมรับและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยหลักสูตรของการอบรมจะมุ่งเน้นการใช้งาน Interface ของโปรแกรม เรียนรู้การสร้างรูปทรง 2D และ 3D รวมถึงการทำ Drafting ที่ใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งในเนื้อหาจะสอนพื้นฐานด้านการออกแบบและสร้างชิ้นงาน พร้อมฝึกฝน ลงมือปฏิบัติจริง ด้วยชุดโจทย์สำหรับสร้างชิ้นงานที่สามารถนำไปใช้ในการผลิตได้จริง

หัวข้อในการบรรยายและปฏิบัติ

1.  Introduction to CATIA

2.  Part Design Basic

 •  Profile Creation 
 •  Basic Features 
 •  Additional Part Features 
 •  Dress-Up Features 
 •  Reusing Data 
 •  Finalizing Design Intent 
 •  Exercise

3.  Assembly Design Basic

 •  Assembly Design 
 •  Designing in Context 
 •  Exercise

4.  Drafting Design Basic

 •  Drafting (ANSI) 
 •  Drafting (ISO) 
 •  Exercise

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 •  เป็นหลักสูตรพื้นฐานการใช้งาน CATIA V5 
 •  แบบฝึกหัดที่เข้าใจง่าย ช่วยให้เข้าใจหลักการขึ้นรูปชิ้นงาน 3D ได้ดียิ่งขึ้น

ผู้ที่เหมาะเข้าร่วมอบรม

 •  ผู้สนใจที่ต้องการเรียนรู้การใช้งาน CATIA V5
 •  วิศวกรออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 •  นักวิจัย อาจารย์และนักศึกษาด้านวิศวกรรม 

ความรู้พื้นฐานเบื้องต้น

 • มีความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบ

รูปแบบการสอน

 •  บรรยายประกอบการใช้ซอฟต์แวร์ CATIA V5
 •  หนึ่งคนต่อหนึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์

ราคาค่าอบรม

9,000 บาท (ยังไม่รวม VAT)

ระยะเวลา

ระยะเวลาอบรม 3 วัน  
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. (เวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม) 

สถานที่อบรม

ห้องฝึกอบรม บริษัท ซิกมาโซลูชั่นส์ จำกัด
อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 23 ถ.กรุงธนบุรี เขตคลองสาน กรุงเทพฯ (ใกล้สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี)


CATIA COURSE SCHEDULE

 

 

 
77/95 Sinn Sathorn Tower, 23rd Floor, Krungthonburi Rd., Klongsan, Bangkok 10600, Thailand (BTS Krung Thonburi)
0 2862 1188 0 2862 2405 info@sigmasolutions.co.th SigmaThailand @sigmasolutions
ขอรับข่าวสารผ่านทางอีเมล์ Sitemap