0 2862 1188
 
  TRAINING
CAE Training

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้เทคโนโลยี CAE สำหรับพัฒนาบุคลากรเพื่อการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานถึงขั้นสูง การอบรมจะประกอบไปด้วยภาคทฤษฎีที่ควรรู้ การสร้างแบบจำลองการคำนวณและการวิเคราะห์ผล

 


 
การวิเคราะห์การไหลของของไหลด้วยคอมพิวเตอร์
การวิเคราะห์หาอายุของโครงสร้างที่เกิดความล้า
การวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนและความเค้นอันเนื่องจากความร้อน
     
วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อวิเคราะห์งานวิศวกรรม
การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนทางกล
การวิเคราะห์การเคลื่อนที่
     
การวิเคราะห์การตีขึ้นรูป
การออกแบบและวิเคราะห์ ปัญหาโครงสร้างขั้นพื้นฐาน
การวิเคราะห์ความแข็งแรงไม่เชิงเส้นแบบปริยาย
     
การวิเคราะห์ความแข็งแรงไม่เชิงเส้นแบบชัดแจ้ง
การวิเคราะห์โครงสร้างของผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยาง
 
     
 
COURSE SCHEDULE
 
หมายเหตุ

ท่านที่ประสงค์ต้องการฝึกอบรมในหัวข้อที่ไม่ปรากฏในตารางการอบรม กรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์การอบรม โทร. 0 2862 1188 

หรืออีเมล info@sigmasolutions.co.th เพื่อนัดหมายวัน/เวลาที่ท่านสะดวก

ตารางการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 
77/95 Sinn Sathorn Tower, 23rd Floor, Krungthonburi Rd., Klongsan, Bangkok 10600, Thailand (BTS Krung Thonburi)
0 2862 1188 0 2862 2405 info@sigmasolutions.co.th SigmaThailand @sigmasolutions
ขอรับข่าวสารผ่านทางอีเมล์ Sitemap